Aktualności
newsletter

Wpisz swój e-mail, by dostawać
informacje o akcjach które organizujemy

Facebook Fikołki

lokalizacja
Promocja urodzinowa - odbierz voucher o wartości 250 zł

Promocja urodzinowa - odbierz voucher o wartości 250 zł

Voucher o wartości 250 zł można wykorzystać na dodatkowej atrakcje urodzinowe. Zrób rezerwację dla swojego dziecka już teraz.
Poniżej prezentujemy regulamin promocji dotyczący rezerwacji przyjęcia urodzinowego.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 500 200 200 i mailem wroclavia@fikolki.pl.

 

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA URODZINOWA – ODBIERZ VOUCHER NA 250 ZŁ”
(zwany dalej „Regulaminem”)


§1 Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod hasłem „PROMOCJA URODZINOWA – ODBIERZ VOUCHER NA 250 ZŁ” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą Sale Zabaw Fikołki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972 Warszawa, al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000435717, o numerze REGON 146274187, o numerze NIP 9512359453, (zwana dalej “Organizatorem”).


§2 Zasady Promocji
1. Promocja obejmuje imprezy urodzinowe organizowane przez Salę Zabaw Fikołki zlokalizowaną w Centrum Handlowym Wroclavia we Wrocławiu.
2. Promocja dotyczy imprez urodzinowych zarezerwowanych w okresie 7 maja – 31 maja 2018 roku, których realizacja nastąpi w okresie pomiędzy 7 maja 2018 a 31 grudnia 2018 roku w Sali Zabaw Fikołki Wroclavia.
3. Klient, z którym w okresie trwania promocji zostanie zawarta Umowa na organizację przyjęcia urodzinowego i który wpłaci zadatek opisany w §2 pkt 8 poniżej, otrzyma Voucher o wartości 250 zł. Voucher będzie mógł wykorzystać na opłacenie dodatkowych atrakcji urodzinowych, w ramach imprezy urodzinowej, której dotyczy dana rezerwacja, takich jak: malowanie buziek, skręcanie balonów, tatuaże brokatowe, piniata z cukierkami, wizyta postaci bajkowej, w przypadku spełnienia warunku wskazanego w §2 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku wybrania atrakcji urodzinowych o wartości mniejszej niż 250 zł, z Vouchera zostanie wykorzystana kwota równa wartości wybranych atrakcji urodzinowych, a pozostała kwota przepada.
5. W przypadku wybrania atrakcji urodzinowych o wartości przekraczającej 250 zł, Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
6. Realizacja imprezy urodzinowej nastąpi w okresie wskazanym w §2 punkcie 2 i terminie wskazanym w Umowie na organizację przyjęcia urodzinowego, z zastrzeżeniem, że możliwe jest jednorazowe przesunięcie zarezerwowanego terminu o maksymalnie 14 dni kalendarzowych, jeśli Sala Zabaw Fikołki Wroclavia zostanie o tym poinformowana z 48-godzinnym wyprzedzeniem.
7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest liczba uczestników imprezy urodzinowej nie mniejsza niż 14 osób. W przypadku gdy w imprezie urodzinowej weźmie udział mniej niż 14 osób, a Klient chce skorzystać z Promocji, obowiązuje płatność według cennika za 14 osób.
8. Przy dokonywaniu rezerwacji imprezy urodzinowej wpłacony zostanie zadatek w kwocie 200 zł.
9. Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Rodzic / Opiekun prawny Jubilata”).


§3 Postanowienia dodatkowe
1. Voucher, który jest wydany przez Organizatora, nie podlega wymianie na gotówkę lub inne świadczenia nie objęte Promocją.
2. Promocja nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi lub rabatami jakie będą obowiązywały w dniu organizowania imprezy urodzinowej.


§4 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Sali Zabaw Fikołki dostępny w Sali Zabaw Fikołki Wroclavia.
2. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu Sali Zabaw Fikołki i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
5. Regulamin obowiązuje od dnia 7 maja 2018.